Login
Geologie und Mineralogie
Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Schnyder, P. (2017). Geologie und Mineralogie. In Adalbert Stifter-Handbuch. Leben–Werk–Wirkung.. (pp. 249-253). Stuttgart/Weimar: Metzler Verlag.
   
Type Chapitre de livre (Allemand)
Année 2017
Titre du livre Adalbert Stifter-Handbuch. Leben–Werk–Wirkung.
Editeur commercial Metzler Verlag (Stuttgart/Weimar)
Pages 249-253