Login
Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl., Art. 178 (Schiedsvereinbarung)

Christoph Müller & Werner Wenger

Citation Müller Christoph / Wenger Werner, Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl., Art. 178 (Schiedsvereinbarung), , 2007, p. 1523-1560.
   
Type Chapitre de livre (Français)
Année 2007
Pages 1523-1560