Login
Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Geschäftsfirmen, Art. 944-956 OR von Rino Siffert
Résumé
   
Mots-clés
   
Citation Müller Christoph (édit.), Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Geschäftsfirmen, Art. 944-956 OR von Rino Siffert, Berne, 2017.
   
Type Livre édité (Allemand)
Année 2017
Editeur commercial Schulthess (Berne)