Login
Recht
Résumé Mueller, C., avec W. Wiegand/F. Bommer/W. Ernst/P. Gauch/D. Girsberger/G. Heine/P. Jung/C. Kaufmann/A. Rumo-Jungo/T. Sutter-Sohm/R. Zäch (2008) recht (Zeitschfrift für juristische Weiterbildung und Praxix)
   
Mots-clés
   
Citation Müller Christoph (édit.), Recht, Berne, 2008.
   
Type Livre édité (Allemand)
Année 2008
Editeur commercial Stämpfli (Berne)